U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Jaarstukken 2020 vastgesteld

2020 is een overgangsjaar voor Avri en de inwoners van regio Rivierenland. Een jaar waarin een aantal zaken die een negatieve invloed hadden op de financiën van Avri, zijn afgehandeld zoals risico’s uit het verleden. Het was ook een jaar dat – misschien wel juist dankzij de coronacrisis – leidde tot grotere maatschappelijke waardering voor de medewerkers die het afval inzamelen en de openbare ruimte onderhouden. Het jaar is afgesloten met een tekort van € 3 miljoen.

Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende mondiale grondstofmarkten en vervuiling van grondstoffen zorgen de laatste jaren voor forse financiële schommelingen en stijgende afvalstoffenheffingen in heel Nederland. In 2019 kondigde Avri al een financieel tekort voor 2020 aan omdat de financiële buffers volledig waren verbruikt. Sinds de zomer 2020 is het tekort verder opgelopen doordat meerdere risico’s zich hebben voorgedaan. Het jaar is afgesloten met een tekort van € 3 miljoen. Voor de dekking van dit tekort moet Avri voor €1,2 miljoen terugvallen op de deelnemende gemeenten. Ondanks de financiële tegenvallers mogen de resultaten er zijn. Ook heeft Avri in 2020 ontwikkelingen in gang gezet om de organisatie toekomstgericht te maken: financieel weer gezond worden en herstel van vertrouwen van de inwoners. Het algemeen bestuur stelde op 7 juli de jaarstukken 2020 vast.

Restafval daalt verder in 2020
Het overgrote deel van de inwoners scheidt afval en grondstoffen goed waardoor de hoeveelheid restafval ook in 2020, ondanks corona, is gedaald met 18%: van 100 kg per jaar per inwoner in 2019 naar 82 kg eind 2020. Hierdoor blijven de Avri-gemeenten voorlopen op de landelijke ontwikkeling en willen zij zich de komende jaren vooral blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.

Beheer openbare ruimte en Handhaving
In 2020 heeft Avri voor zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het terrein van handhaving APV en Ibor (Integraal Beheer Openbare Ruimte) naar tevredenheid uitgevoerd. Ondanks de coronacrisis, die het werk soms lastig maakte, heeft Avri voor alle opdrachtgevende gemeenten de opdrachten grotendeels op of boven de overeengekomen kwaliteitsafspraken uitgevoerd. Daarbij bleef Avri voor alle gemeenten binnen de (bijgestelde) budgetten. Vanwege de coronacrisis deden de gemeenten een groot beroep op de handhavers van Avri. Zo is er in 2020 veel werk verzet voor de veiligheidsregio. Vanwege de coronacrisis was er minder tijd voor de andere handhavingstaken in de openbare ruimte zoals handhaving op honden-, jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op de Drank- en Horecawetgeving en controles op evenementen. Zie ook Toezicht en handhaving in 2020: veiligheid inwoners voorop in tijden van corona

Stortplaats en kunststof verpakkingen
De stortplaats in Geldermalsen is al een aantal jaren geleden afgesloten. Avri had het voornemen deze in 2023 over te dragen aan de Provincie. In het laatste kwartaal van 2020 nam de Provincie echter het besluit de rekenrente op het doelvermogen voor het beheer van de stortplaats te verlagen. Dit besluit had grote financiële gevolgen voor Avri. Mede dankzij de bestuurlijke en ambtelijke inzet en betrokkenheid bij zowel provincie, gemeenten als Avri is het gelukt om het financiële effect voor 2020 te verkleinen van € 10 miljoen naar € 0,7 miljoen. Het besluit om de stortplaats al dan niet over te dragen, is met 10 jaar uitgesteld. De financiële afwikkeling van de verwerking van kunststof verpakkingen in de jaren 2017-2019 was een andere al langer dreigende grote tegenvaller die in 2020 werkelijkheid werd. Het financiële nadeel hiervan is €0,8 miljoen.

Accountant ziet verdere verbetering interne beheersing
De accountant heeft aangegeven een verdere verbetering te zien binnen de administratieve organisatie van Avri waardoor inkooprisico’s steeds beter worden beheerst. Enkele inkopen - 1,5% van de totale jaarrekening - hadden volgens een Europese aanbesteding moeten worden gedaan. Omdat de norm is dat niet meer dan 1% van de inkopen hiervan mag afwijken, geeft de accountant een verklaring met beperking af. De betreffende inkopen komen voort uit meerjarige verplichtingen die over 2018 als onrechtmatig waren beoordeeld. De contracten die onder deze inkopen liggen, lopen volgend jaar af waarmee een verdere beheersing van onze inkooprisico’s mogelijk wordt.

Meer informatie
https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/vergaderschema-en-stukken-2021/vergaderstukken-7-juli-2021/


Deel deze pagina opLinkedIn