U bevindt zich op: Home / Privacyregeling

Privacyregeling Avri

Avri verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Uiteraard gaat Avri vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze privacyregeling leggen we uit waarom Avri persoonsgegevens verzamelt, hoe Avri met de gegevens omgaat, welke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor Avri belangrijk. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Avri houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met 'persoonsgegevens' bedoelen we, zoals ook in de AVG staat, ‘gegevens die tot een bepaalde natuurlijke persoon te herleiden zijn’.

Avri verzamelt alleen persoonsgegevens om de met gemeenten overeengekomen dienstverlening aan de klant te kunnen uitvoeren.

Avri heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze behandelt zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via de contactgegevens onderaan. 

Avri verwerkt persoonsgegevens zelf. Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt. Bijvoorbeeld door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voor het berekenen en factureren van de afvalstoffenheffing.

Als contractuele partners van Avri toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om de contractuele verplichtingen met Avri na te komen. Avri heeft haar contractuele partners verplicht om volgens de AVG te werken. Avri maakt afspraken met haar partners over onder andere het doel, het gebruik en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.

Avri bewaart de persoonsgegevens zoals de wetgever dat oplegt.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Avri. Avri heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Avri verwerkt de volgende gegevens:

 • Website, e-mail en telefoon
  Als u ons via de website, e-mail of telefoon benadert, leggen we uw e-mailadres, naam en eventueel adres en telefoonnummer vast. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om aan uw verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld voor het ophalen van grofvuil. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van het doel waar ze voor gevraagd zijn.

  Als u onze website bezoekt, wordt een 'cookie' gebruikt om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In deze 'cookie' worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

  Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.
 • Restafvalcontainer
  De restafvalcontainer heeft een chip. Deze chip bevat een containernummer. Bij het legen van de restafvalcontainer ‘leest’ de auto dit nummer uit. Dit nummer leggen we samen met de datum en het tijdstip van het legen vast in ons systeem. In het systeem is het containernummer en het volume van de container (140 of 240 liter) gekoppeld aan een adres. Wekelijks worden deze gegevens doorgegeven aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen.
 • Ondergrondse restafvalcontainer
  Als u met de afvalpas de ondergrondse container voor restafval opent, leggen we dit vast. Dit gaat via het unieke pasnummer van uw afvalpas. Ook de datum en het tijdstip van openen leggen we vast. In ons systeem is het pasnummer gekoppeld aan uw adres. Dit is nodig om bij te kunnen houden hoe vaak u de container heeft gebruikt en wat u daarvoor moet betalen. Wekelijks worden al deze gegevens doorgegeven aan de BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland). De BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen.
 • Beveiliging
  De gegevens over het aanbieden van restafval zijn alleen in te zien door Avri medewerkers die met het interne systeem werken en BSR medewerkers die de aanslag afvalstoffenheffing opstellen.

  Op de inzamelauto’s en de ondergrondse restafvalcontainers is een aanbieding van restafval alleen gekoppeld aan een uniek nummer. Dit nummer kan op dat moment niet worden gekoppeld aan een adres of persoon. De koppeling van het aantal aanbiedingen van restafval aan uw adres is dus alleen zichtbaar voor de geselecteerde groep kantoormedewerkers van Avri en BSR die deze informatie voor hun werk nodig hebben. Het inloggen op de restafval teller, op de website van BSR, om uw aantal aanbiedingen van restafval te bekijken, is beveiligd via DigiD.

Verzoeken, klachten en vragen

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Avri van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Avri is dan wel verplicht uw identiteit te controleren. Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Avri vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar:

Avri
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

Ook vragen over deze privacyregeling kunt u sturen naar bovenstaand adres. Als u klachten heeft over het omgaan met of beschermen van persoonsgegevens door Avri, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Avri. Komt u er met Avri niet uit dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt niet alle meldingen. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor schade heeft ondervonden. Meer informatie is te vinden op: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyregeling geldt vanaf 25 mei 2018. Avri kan deze privacyregeling wijzigen. Op avri.nl vindt u altijd de geldende privacyregeling.

Deel deze pagina opLinkedIn