Het duurt momenteel wat langer voordat ons Klantcontactcentrum u telefonisch te woord kan staan of kan reageren op uw e-mail. Bedankt voor uw geduld.

U bevindt zich op: Home/ Privacyregeling

Privacyregeling Avri

Avri verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Uiteraard gaat Avri vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze privacyregeling leggen we uit waarom Avri persoonsgegevens verzamelt, hoe Avri met de gegevens omgaat, welke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor Avri belangrijk. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Avri houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met 'persoonsgegevens' bedoelen we, zoals ook in de AVG staat, ‘gegevens die tot een bepaalde natuurlijke persoon te herleiden zijn’.

Avri verzamelt alleen persoonsgegevens om de met gemeenten overeengekomen dienstverlening aan de klant te kunnen uitvoeren.

Avri heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze behandelt zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via de contactgegevens onderaan.

Avri verwerkt persoonsgegevens zelf. Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt. Bijvoorbeeld door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voor het berekenen en factureren van de afvalstoffenheffing.

Als contractuele partners van Avri toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om de contractuele verplichtingen met Avri na te komen. Avri heeft haar contractuele partners verplicht om volgens de AVG te werken. Avri maakt afspraken met haar partners over onder andere het doel, het gebruik en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.

Avri bewaart de persoonsgegevens zoals de wetgever dat oplegt.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Avri. Avri heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Avri verwerkt de volgende gegevens:

 • Website,e-mail, Avri app en telefoon

  Als u ons via de website, e-mail of telefoon benadert, leggen we uw e-mailadres, naam en eventueel adres en telefoonnummer vast. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om aan uw verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld voor het ophalen van grofvuil. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van het doel waar ze voor gevraagd zijn.

  Als u onze website bezoekt, wordt een 'cookie' gebruikt om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In deze 'cookie' worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

  Als u onze Avri app gebruikt leggen wij in de Avri app de volgende zaken vast:

  - Adres (postcode, huisnummer, huisletter, gemeente, plaatsnaam, GPS);

  - Standaard ‘herinner tijd’;

  - Notificatie settings (toestel en serienummer, indien u op zich voor herinneringen aangemeld hebt);

  - Naam, email en telefoonnummer (na de 1e gemaakte melding, zodat u dit niet elke keer hoeft in te vullen);

  - Container data (zodat er ook ‘offline informatie’ getoond kan worden).

  Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief, of door het gebruiken van de Avri app achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten. De afvalwijzer heeft dit script nodig om te functioneren.

 • Restafvalcontainer
  De restafvalcontainer heeft een chip. Deze chip bevat een containernummer. Bij het legen van de restafvalcontainer ‘leest’ de auto dit nummer uit. Dit nummer leggen we samen met de datum en het tijdstip van het legen vast in ons systeem. In het systeem is het containernummer en het volume van de container (140 of 240 liter) gekoppeld aan een adres. Wekelijks worden deze gegevens doorgegeven aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen. De chip in de afvalcontainer is tevens noodzakelijk voor het containerbeheer.
 • Ondergrondse restafvalcontainer
  Als u met de afvalpas de ondergrondse container voor restafval opent, leggen we dit vast. Dit gaat via het unieke pasnummer van uw afvalpas. Ook de datum en het tijdstip van openen leggen we vast. In ons systeem is het pasnummer gekoppeld aan uw adres. Dit is nodig om bij te kunnen houden hoe vaak u de container heeft gebruikt en wat u daarvoor moet betalen. Wekelijks worden al deze gegevens doorgegeven aan de BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland). De BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen.
 • Zorg restafvalcontainers
  Op basis van gegevens die Avri (per e-mail) ontvangt van de WMO-afdelingen van acht Avri-gemeenten verstrekt Avri zorg restafvalcontainers. Deze dienstverlening levert Avri op verzoek van de gemeenten in het geval hun regelingen geen oplossing bieden voor inwoners die vanwege persoonlijke omstandigheden niet deel kunnen nemen aan de inzameling van huishoudelijk afval op afstand van de woning. De lijst met gegevens (naam, adres en telefoonnummer) wordt gebruikt om contact op te nemen met de inwoners om te vragen naar het gewenste formaat van de zorg restafval container, een afvalkalender te kunnen sturen en de gegevens in onze administratie op te nemen. De zorg restafvalcontainer is een persoonsgebonden voorziening. De zorg restafvalcontainer heeft een chip. Deze chip bevat een containernummer. Bij het legen van de restafvalcontainer ‘leest’ de auto dit nummer uit. Dit nummer leggen we samen met de datum en het tijdstip van het legen vast in ons systeem. In het systeem is het containernummer en het volume van de container (140 of 240 liter) gekoppeld aan een adres. Wekelijks worden deze gegevens doorgegeven aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen. De chip in de afvalcontainer is tevens noodzakelijk voor het containerbeheer, zoals het voorkomen van ‘rondzwervende’ minicontainers, het kunnen bijhouden van het aantal en de soort minicontainers per adres en het actualiseren van een zogenaamde blacklist.
 • Container voor luiers en incontinentiemateriaal
  In de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel staan containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Als u met de afvalpas de container voor luiers en incontinentiemateriaal opent, leggen we dit vast. Dit gaat via het unieke pasnummer van uw afvalpas. Ook de datum en het tijdstip van openen van de container leggen we vast. In ons systeem is het pasnummer gekoppeld aan uw adres. Inwoners van de gemeente Neder-Betuwe betalen per inworp via de afvalstoffenheffing. Deze gegevens worden doorgegeven aan BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland). BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen
 • Container voor plastic verpakkingen en drinkpakken
  De container voor plastic verpakkingen en drinkpakken heeft een chip. Deze chip bevat een containernummer. Bij het legen van de container ‘leest’ de auto dit nummer uit. Dit nummer leggen we samen met de datum en het tijdstip van het legen vast in ons systeem. In het systeem is het containernummer gekoppeld aan een adres. Deze vastlegging is noodzakelijk om inzage te krijgen in hoe vaak de container wordt aangeboden om de ophaalroutes te optimaliseren.

  Ook is de chip noodzakelijk om de afvalscheidingsplicht te kunnen handhaven. In de Wet (Milieubeheer), de regionale afvalstoffenverordening en het Landelijk Afvalplan zijn afvalsoorten aangewezen die gescheiden ingezameld moeten worden. Avri heeft de plicht om afval gescheiden te (laten) verwerken. Dit brengt voor de inwoners de plicht mee om het gescheiden aan te bieden. Gescheiden verwerking (voor optimaal hergebruik en om onnodige verbranding te voorkomen) is alleen mogelijk als er geen vervuiling van een afvalsoort (grondstoffen) met (een) andere afvalsoort(en) plaatsvindt. Gemengde afvalsoorten worden afgekeurd door de verwerker en Avri moet deze als restafval beschouwen en laten verbranden. In dat geval wordt niet aan de plicht tot afval scheiden voldaan. Bovendien is er sprake van inkomstenderving omdat voor het aanbieden van het restafval apart moet worden betaald op basis van het aantal aanbiedingen.

  Avri heeft de taak om te handhaven op de Afvalstoffenverordening, waaronder het scheiden van afval door inwoners. Om te kunnen handhaven moet de overtreding te herleiden zijn tot een overtreder. De chip in de container voor plastic verpakkingen en drinkpakken verbindt de container aan het adres van de overtreder. Een chip is – omdat deze heel moeilijk te verwijderen is – een geschikt middel om het adres van de overtreder te identificeren. Er zit op een container ook een sticker met een straatnaam en een huisnummer. Deze is eenvoudig te verwijderen. Zonder sticker is (het adres van) de overtreder niet te achterhalen. Daarom is het chippen van de container momenteel het enige (beschikbare) middel om effectief te kunnen handhaven op afval scheiden en daarmee schone afvalsoorten. De chip in de container voor plastic verpakkingen en drinkpakken is tevens noodzakelijk voor het containerbeheer.
 • Beveiliging
  De gegevens over het aanbieden van restafval zijn alleen in te zien door Avri medewerkers die met het interne systeem werken en BSR medewerkers die de aanslag afvalstoffenheffing opstellen.
  Op de inzamelauto’s en de ondergrondse restafvalcontainers is een aanbieding van restafval alleen gekoppeld aan een uniek nummer. Dit nummer kan op dat moment niet worden gekoppeld aan een adres of persoon. De koppeling van het aantal aanbiedingen van restafval aan uw adres is dus alleen zichtbaar voor de geselecteerde groep kantoormedewerkers van Avri en BSR die deze informatie voor hun werk nodig hebben. Het inloggen op de restafval teller, op de website van BSR, om uw aantal aanbiedingen van restafval te bekijken, is beveiligd via DigiD.

Handhaving
Binnen het domein handhaving hebben we behalve met de AVG ook te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Het verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze handhaving- en toezichttaak valt onder de Wpg. Denk hierbij aan gegevens die we verzamelen voor het handhaven van de openbare orde of hulpverlening.

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot deze gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van andere organisaties met opsporingstaken. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De handelingen van medewerkers in politiesystemen worden gelogd. We houden bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. De Wet politiegegevens verplicht logging. Logging-gegevens worden gebruikt:
- ter controle van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking;
- voor interne controles;
- voor het waarborgen van de integriteit en de beveiliging van politiegegevens;
- voor strafrechtelijke procedures.

In de Wpg staan vaste bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Ook maakt de Wpg onderscheid tussen verwijderen en vernietigen van gegevens. Als we gegevens verwijderen, zijn deze nog niet definitief weg. We zetten ze als het ware achter een digitaal schot en ze zijn dan in principe niet meer in te zien. Dat is alleen mogelijk als daar dringende redenen voor zijn en onder voorwaarden. Vernietigen is een definitieve handeling. De gegevens zijn dan niet meer terug te halen. Naast de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn er nog andere opsporingsinstanties die vallen onder de Wpg. Dat zijn:

- Politie;
- Koninklijke Marechaussee;
- Rijksrecherche;
- Bijzondere opsporingsdiensten (bod’en).

In bepaalde gevallen zijn we in het kader van handhaving verplicht om gegevens beschikbaar te stellen aan die andere organisaties. FIOD, Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en de Inspectie SZW zijn bijzondere opsporingsorganisaties. Ook zij vallen onder de Wpg, net als de buitengewoon opsporingsambtenaren. Bod’en en boa’s mogen uitsluitend voor hun opsporingsactiviteiten gebruikmaken van politiegegevens.

 • Bodycams

  Onze boa’s/handhavers zijn uitgerust met een zogenaamde bodycam. Een bodycam is een kleine draagbare camera die zichtbaar op het lichaam wordt gedragen en die beelden en geluid kan opnemen en opslaan. Deze camera’s staan standaard uit. Wanneer onze boa’s in situaties terechtkomen die dreigen te escaleren kunnen ze deze camera aanzetten. Ze zetten deze camera pas aan nadat ze dit met een luide stem aangegeven hebben. Met de inzet van bodycams wordt gepoogd om incidenten en onrechtmatige gedragingen te voorkomen. Het gebruik van de bodycams heeft dus betrekking op de bescherming (veiligheid) van onze boa’s en de handhaving van de lokale veiligheid en leefbaarheid, een publiekrechtelijke taak van onze boa’s. Bovendien kunnen beelden van een bodycam worden gebruikt als bewijsmateriaal in een strafzaak en dienen als ondersteunend materiaal inzake bestuurlijke handhaving. Eventuele camera beelden (met geluid) worden dagelijks automatisch van de bodycam verwijderd en op een beveiligde server opgeslagen. De beelden zijn zowel op de bodycam als op de beveiligde server versleuteld opgeslagen (encryptie). De bewaartermijn voor de camerabeelden is 30 dagen. Mocht er naar aanleiding van een voorval c.q. incident beelden uitgelezen moeten worden, denk hierbij aan (ernstige) incidenten waarvan de boa aangifte doet bij de politie en/of indien er vanuit de politie/justitie een verzoek komt, worden de beelden langer bewaard tot het incident opgelost is. Als er in de periode van 30 dagen geen uitleesverzoek voor een incident is gekomen, worden de beelden automatisch verwijderd.  

Avri mag gegevens verstrekken aan andere partijen als daar een wettelijke basis voor is. Denk hierbij aan het Openbaar Ministerie of de gemeente. Wilt u, in het kader van handhaving, informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen waarin u aangeeft wat er gewijzigd moet worden. We hebben het recht uw verzoek af te wijzen als:

- het gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
- dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
- de openbare veiligheid in het geding is;
- de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
- de nationale veiligheid in het geding is;

Een verzoek kan ook worden afgewezen als het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Verzoeken, klachten en vragen

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Avri van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Avri is dan wel verplicht uw identiteit te controleren. Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Avri vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar:

Avri
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

Ook vragen over deze privacyregeling kunt u sturen naar bovenstaand adres. Als u klachten heeft over het omgaan met of beschermen van persoonsgegevens door Avri, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Avri. Komt u er met Avri niet uit dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt niet alle meldingen. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor schade heeft ondervonden. Meer informatie is te vinden op: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Deze privacyregeling geldt vanaf 25 mei 2018. Avri kan deze privacyregeling wijzigen. Op avri.nl vindt u altijd de geldende privacyregeling. Laatste wijziging: 14 maart 2022

Deel deze pagina opLinkedIn