U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Begroting 2022 vastgesteld

Alle afvalinzamelaars in Nederland hebben te maken met stijgende kosten. Naar verwachting stijgt de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de Avri-gemeenten minder sterk dan het landelijk gemiddelde. Toch vragen de gemeenten om een bezuiniging.

Het Algemeen Bestuur van Avri stelde op 7 juli de begroting voor 2022 vast en neemt in december 2021 namens de gemeenten een definitief besluit over de tarieven afvalstoffenheffing 2022. De gemeenteraden hebben via zienswijzen hun mening gegeven over de begroting en over het verwerken van de reserveringen voor de overdracht van de stortplaats in de kadernota en daarmee in de begroting 2023, en over het onderzoeken van een aantal mogelijkheden om de afvalstoffenheffing te verlagen.

Verder verbeteren kwaliteit ingezamelde grondstoffen
De afgelopen jaren hebben de inwoners van Rivierenland goede resultaten bereikt met het scheiden van afval en grondstoffen. Het regionale doel van 75 kg restafval per persoon is in zicht. De meerderheid van de inwoners van Rivierenland scheidt afval- en grondstoffen erg goed. De hoeveelheid restafval is ook nu weer fors gedaald: van 100 kg per jaar per inwoner in 2019 naar 82 kg eind 2020. Een daling van 18% ondanks corona. Hierdoor blijven de Avri-gemeenten voorlopen op de landelijke ontwikkeling en willen zij zich de komende jaren vooral blijven richten op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.

Gemeenten vragen om bezuinigingen
Sinds 2010 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing in eerste instantie scherp gedaald en daarna weer sterk gestegen. En lange tijd lag het tarief van Avri ver onder het landelijk gemiddelde tarief. Nu staat Avri in de middenmoot. Met de gemiddelde stijging van 5% van de afvalstoffenheffing in 2022, blijft Avri onder de landelijke verwachte stijging van 6% en gaat Avri het weer iets beter doen dan gemiddeld Nederland.

Nu sommige gemeenten mede door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht (dreigen te) komen, vragen zij Avri om bezuinigingen waardoor de afvalstoffenheffing niet verhoogd hoeft te worden. In de bestuursrapportage later dit jaar en bij het vaststellen van de tarieven 2023 wordt concreter ingegaan op de bezuinigingsvraag van de gemeenten.

Avri is zelf al in de loop van 2021 gestart met het programma Grip. Hiermee worden de opbrengsten verhoogd door meer waarde toe te voegen aan de grondstoffen die worden ingezameld, zoals betere uitsortering van textiel en GFT. Ook wordt met het programma Grip ingezet op het beheersen van de kosten en daarmee de afvalstoffenheffing. Daarnaast blijft Avri zoeken naar mogelijkheden om de diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden. Dit alles maakt deel uit van de nieuwe koers waarin financieel weer gezond worden en het verbeteren van communicatie met inwoners centraal staan.

Meer informatie is te vinden op Avri.nl: https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/vergaderschema-en-stukken-2021/vergaderstukken-7-juli-2021/


Deel deze pagina opLinkedIn