Nieuws

Strategisch koersplan vertrekpunt voor gesprek met raden over toekomst Avri

Het strategisch koersplan 2021-2025 is de interne vertaling van de kadernota 2021-2025 en beschrijft de opgave voor Avri voor de komende vijf jaren. Het AB stelde dit plan op 14 oktober 2021 vast als discussiestuk. Avri gaat op basis van onder andere dit document met de raden in gesprek. Om zo bij de raden op te halen wat zij belangrijk vinden en waar Avri zich volgens hen de komende jaren op moet gaan richten.

Koers 2021-2025
Het strategisch koersplan is een instrument dat op alle niveaus in de organisatie – van bestuur tot medewerkers – kan worden ingezet en helpt om de hogere milieudoelen van de Avri-gemeenten te verwezenlijken. De weg er naartoe moet resulteren in trotse inwoners en gemeenten, tevreden medewerkers en succesvolle samenwerkingen en maatschappelijke opbrengst in termen van milieu, duurzaamheid en inclusiviteit.

Avri denkt deze hogere doelen te kunnen bereiken via de volgende strategieën:

  • Circulaire waardencreatie: waarde toevoegen door intensief samen te werken met partijen die slim werken aan de circulariteit van grondstofstromen.
  • Efficiënte operatie: reële en voorspelbare uitvoeringslasten door een efficiënte aanpak.
  • Van de regio, voor de regio: positieve waardering van de inwoners en opdrachtgevers door zichtbaar bij te dragen aan de leefbaarheid in de regio.
  • Kwaliteit afvalstromen: opbrengst van grondstoffen is maximaal door samen met gemeenten te investeren in communicatie die afvalscheiding voor iedereen aantrekkelijk maakt.
  • Nieuwe koers: een toekomstgerichte organisatie door de strategie en positionering (‘wat’ en ‘hoe’) als intern kompas in denken en doen te verankeren.

Het strategisch koersplan helpt Avri om duidelijkheid te geven aan interne en externe stakeholders over: wat is de opgave van Avri, welke keuzes moeten gemaakt worden in wat Avri wel doet en dus ook niet, en het geeft richting en sturing aan de werkzaamheden van Avri.

In gesprek met gemeenteraden
Na de toelichting op de koers en richting voor de toekomst op de platformbijeenkomst op 18 november, zal Avri een rondgang langs alle gemeenteraden maken. Immers lang niet alle raadsleden bezoeken de platformavonden, terwijl een breed en kaderstellend debat over de Avri-koers door het Algemeen Bestuur van belang wordt geacht voor een gedragen toekomstperspectief. Een debat met elke raad afzonderlijk kan daarbij een mooie aanvulling zijn op een regionaal debat met (een vertegenwoordiging van) alle raadsleden.


Deel deze pagina opLinkedIn