Nieuws

Resultaten Avri Realisatie B.V.: geen dividenduitkering

Op 9 juli 2020 is de jaarrekening 2019 van het zonnepark tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) goedgekeurd en heeft de aandeelhouder GR Avri (Algemeen Bestuur) geen ruimte gezien om dividend uit te keren. De jaarrekening van Avri Realisatie BV is al eerder op 11 juni jl. door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

De belangrijkste zaken die hierbij zijn besproken:

· Ter informatie het resultaat, zowel financieel als de energieopbrengst, van het zonnepark in het eerste boekjaar 2019. Geconcludeerd is dat er sprake is van een hogere energieopbrengst dan geraamd en een financieel resultaat conform eerdere financiële ramingen. Vanuit Avri Solar B.V. is, gelet op de eisen van de externe financierder (Triodos), geen ruimte voor een uitkering aan de aandeelhouder (Avri Realisatie B.V.).

· De jaarrekening 2019 van Avri Realisatie B.V. is vastgesteld door de AvA en besloten is het resultaat over het boekjaar 2019 ad € 179.138,- (geconsolideerd, inclusief resultaat deelneming Avri Solar B.V.) toe te voegen aan de algemene reserve en dus (vooralsnog) geen dividend uit te keren. De reden is om wat middelen achter de hand te hebben voor de verbetering van de afzet van de grondstoffen van Avri. Avri heeft hiervoor het programma GRIP opgezet. Hierbij is sprake van initiatieven op gebied van scheiding en verwerking van grondstoffen, in eigen beheer of in samenwerking met derde partijen. Juist om alle opties open te houden voor samenwerkingspartijen en een extra werkmaatschappij onder de BV op te kunnen richten, heeft het bestuur om die reden voorgesteld om die reden het in de reserve te laten.

· Avri heeft geen investeringen in de windmolens die op het zonne- en windpark staan. Deze windmolens zijn eigendom van de Burgerwindcoöperatie. Avri heeft alleen opbrengsten uit de vaste huurvergoeding voor deze windmolens. Avri ontvangt wel huurvergoedingen voor dit park. De huuropbrengst van het windpark is structureel in de begroting van Avri opgenomen.

· Tenslotte heeft de AvA de directeur GR Avri benoemd tot statutair directeur van Avri Realisatie B.V. als opvolger van Kees Mijdam, die dit jaar met pensioen gaat.


Deel deze pagina opLinkedIn