Nieuws

Jaarstukken 2019 inclusief zienswijze goedgekeurd

In de jaarstukken is een wijziging in de afschrijving van de stortplaats doorgevoerd omdat dit anders is geïnterpreteerd door de accountant. Dit heeft een groot effect gehad op het uiteindelijke resultaat 2019.

Op 15 april 2020 heeft Avri de voorlopige jaarstukken 2019 aan de gemeenten voor zienswijze aangeboden. De accountant heeft zijn controle op jaarrekening 2019, onderdeel van de jaarstukken, afgerond en op 3 juni 2020 het Dagelijks Bestuur van Avri over zijn bevindingen geïnformeerd. Om een goedkeurende verklaring van de accountant te verkrijgen, heeft Avri een technische aanpassing in de jaarrekening 2019 moeten doorvoeren voor de stortplaats Geldermalsen. Deze aanpassing heeft een positief effect op het resultaat 2019 waardoor Avri 2019 afsluit met een overschot van € 0,3 miljoen in plaats van het eerder gecommuniceerde tekort van € 1,1 miljoen. Echter het risico op de renteverlaging die de Provincie overweegt, is wel aanwezig waardoor het feitelijke risico is toegenomen en dus moet worden toegevoegd aan de risicoparagraaf. Het vrijgevallen geld uit de voorziening en het spaarpotje worden toegevoegd aan de weerstandscapaciteit van Avri. Hierdoor kan Avri wellicht nog de risico’s die zich op de korte termijn voordoen, geheel of gedeeltelijk afdekken. Maar voor de voorziene risico’s in 2020 en op de lange termijn, blijft de financiële weerstand van Avri onvoldoende. Bovendien leidt het oordeel van de accountant weliswaar tot een voordeel in 2019 maar de risico’s voor 2020 en verder, nemen erdoor toe.

Accountant geeft goedkeurende verklaring af
De accountant heeft aangegeven verbetering te zien binnen de administratieve organisatie van Avri waardoor inkooprisico’s steeds beter worden beheerst. Enkele inkopen (2,6% van de totale jaarrekening) hadden volgens een Europese aanbesteding moeten worden gedaan. Een deel van deze inkopen komt voort uit meerjarige verplichtingen die over 2018 als onrechtmatig waren beoordeeld. Door de late afronding van de accountantscontrole 2018, kan dit maar ten dele nog worden hersteld voor 2019. Hiervoor is een apart voorstel voor kredietoverschrijdingen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Nu het Algemeen Bestuur hier mee heeft ingestemd, geeft de accountant een goedkeurende verklaring met een beperking af.

Besluiten
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2019 goedgekeurd. Ook heeft zij ingestemd met de resultaatsbestemming van de diverse programma’s. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens afgesproken dat voortaan per voorstel een krediet wordt weergegeven in plaats van achteraf een voorstel voor alle benodigde kredieten.

Meer informatie
Jaarstukken 2019 en zienswijze: https://www.avri.nl/over-avri/vergaderschema-en-stukken-2020-1/vergaderstukken-9-juli-2020/

Hier kunt u de vragen en antwoorden downloaden.


Deel deze pagina opLinkedIn