Nieuws

BTW werkwijze toe aan actualisatie?

De huidige BTW-werkwijze van Avri waartoe gemeenten destijds hebben besloten, is sinds 2005 in gebruik. Ook in het proces waarbij Avri in 2015 als zelfstandige GR is opgericht, is de BTW-werkwijze op dezelfde wijze opgenomen en vastgelegd in de Bijdrageverordening 2016 van Avri. De afgelopen jaren is de fiscale wereld veranderd. Dit is aanleiding om de huidige werkwijze te toetsen.

Avri treedt nu op als kassier tussen inwoner en gemeente
De overheidstaak Inzameling huishoudelijk afval met alle taken en bevoegdheden inclusief de Afvalstoffenheffing, zijn gedelegeerd aan Avri. In de tarieven van de Afvalstoffenheffing zit een BTW-mengpercentage dat via de begroting van Avri leidt tot een opbrengst in de gemeentelijke begroting. Hierdoor treedt Avri in de huidige BTW-werkwijze in de plaats van de gemeenten op: Avri is als het ware een ‘kassier’ tussen inwoner en gemeente.

Ambtelijk overleg met gemeenten: Avri als overheid of als BTW-ondernemer?
In het najaar van 2020 is binnen gemeenten de vraag ontstaan of de huidige werkwijze nog steeds correct is. Gemeenten en Avri hebben daarom gezamenlijk een adviesbureau gevraagd om de huidige toepassing van het BTW-mengpercentage in de afvalstoffenheffing tegen het licht te houden, ook vanwege de complexe wijze van verrekenen. Dit heeft geresulteerd in een rapport dat afsluit met de vraag: “Handelt Avri nu als overheid (ze treedt als het ware op in de plaats van de gemeenten) of handelt Avri als BTW- ondernemer?”

Vier scenario’s voor BTW-werkwijze
Op basis van de onderzoeksrapportage en enkele ambtelijke werksessies zijn er vier scenario’s mogelijk met elk hun eigen effecten en risico’s. Deze variëren tussen het (geformaliseerd) handhaven van de huidige werkwijze tot het volledig terugnemen van bevoegdheden met betrekking tot de afvalstoffenheffing door gemeenten. Gemene deler van alle scenario’s is dat zij geen invloed hebben op het resultaat van Avri. Door de keuze voor een andere werkwijze kan de wijziging wel een behoorlijke invloed hebben op de hoogte van de tarieven en begroting van de deelnemende gemeenten.

Op 5 november 2021 wordt een derde ambtelijke sessie georganiseerd. Hierin worden de resultaten uit de eerdere werksessies in breed verband besproken. Zowel de financieel-, fiscaal en beleidsadviseurs als de hoofden Financiën en Controllers van de gemeenten zijn hiervoor uitgenodigd.

Vervolg: bestuurlijk overleg gemeenten
De uitkomst van dat ambtelijk overleg zal input zijn voor een te beleggen bestuurlijk overleg omdat de financiële consequenties van een wijziging vooral de gemeentelijke begrotingen raken en niet zozeer de Avri-begroting. Daarom worden voor dit overleg zowel de AB-leden als ook de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten uitgenodigd.

Uiteindelijk zullen de ambtelijke en bestuurlijke overleggen leiden tot een voorstel/advies voor het Algemeen Bestuur van Avri. In het advies zal worden ingegaan op de huidige situatie, de noodzaak tot het wijzigen van de werkwijze en eventueel de afstemming met de belastingdienst. Voorafgaand aan dit AB voorstel kunnen zo nodig collegevoorstellen in de afzonderlijke gemeenten worden voorbereid.

 


Deel deze pagina opLinkedIn