Nieuws

Begroting 2021 vastgesteld

In 2021 wil Avri zich gaan richten op het zo schoon mogelijk houden van grondstoffen. Tegelijkertijd wil zij werken aan meer voorspelbaarheid van en maatwerk in haar dienstverlening, en een stabielere tariefontwikkeling. De begroting 2021 is vastgesteld.

In 2018 en 2019 hebben de Avri-gemeenten een nieuw afvalbeleid ingevoerd om landelijke en regionale milieudoelstellingen te kunnen bereiken. Een transitie met grote maatschappelijke impact én een goed eerste resultaat van de inwoners van Rivierenland: een reductie van de hoeveelheid restafval met 38%. De verwachting is dat de regionale doelstellingen in 2020 - 75 kg restafval per inwoner per jaar - gehaald gaan worden. Voor 2020 en 2021 willen de Avri-gemeenten de bereikte resultaten bestendigen en waar mogelijk optimaliseren door zich te gaan richten op behoud van de kwaliteit van de grondstofstromen en realisatie van prijsstabiliteit.

Verbeteren scheidingsresultaten en meer kostenbeheersing
De toegenomen vervuiling van grondstoffen – veroorzaakt door een gering deel van de inwoners - zorgt voor hogere maatschappelijke kosten. Markttarieven van diverse grondstofstromen staan al enige jaren onder druk, waardoor kwaliteitseisen van afnemers toenemen en vergoedingen dalen. Deze landelijke trend zorgt de afgelopen jaren voor toegenomen financiële risico’s en stijgende tarieven afvalstoffenheffing. Avri stelt in de begroting voor om maatregelen te nemen die leiden tot een beter scheidingsgedrag van inwoners èn een verbeterde perceptie van inwoners ten opzichte van afvalscheiding. Hiervoor is investering in voorlichting en communicatie van belang om inwoners waar het scheiden van afval niet zo goed nog lukt, te helpen. Ook wil Avri onderzoeken op welke wijze zij de invloed op de keten van circulariteit kan vergroten om een trendbreuk te creëren en te bouwen aan meerjarig perspectief met voldoende financiële armslag.

Financiële gezondheid moet worden hersteld
Sinds 2010 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing gedaald. En lange tijd lag het tarief van Avri ver onder het landelijk gemiddelde tarief. De Avri-gemeenten hebben hiervoor de financiële reserves van Avri ingezet. Deze reserves zijn in 2019 uitgeput geraakt. Avri heeft voor de toekomst onvoldoende financiële armslag om de continuïteit in dienstverlening en prijsstabiliteit te waarborgen ook in tijden van veranderende marktomstandigheden en actuele marktrisico’s.

Meer informatie
Nieuwsbericht op de website: https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/nieuws/item/dalende-marktprijzen-zorgen-voor-verdere-stijging-afvalstoffenheffing-in-2021/

Hier kunt u de vragen en antwoorden downloaden.


Deel deze pagina opLinkedIn