Nieuws

Begrotingswijziging 2022: aanpassing hoogte afvalstoffenheffing

In december 2021 stelt het Algemeen Bestuur de tarieven (het vast en variabel deel) voor de Afvalstoffenheffing (ASH) vast op basis van de begroting 2022. Voor 2022 is op basis van de begroting voorgesteld het vaste tarief te laten stijgen naar € 311: € 14 (of 5%) meer dan in 2021. Betere contracten en stijgende grondstoffenprijzen zorgen voor een te verwachten structureel voordeel van € 0,5 miljoenop de afval- en grondstofstromen in 2022. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om dit voordeel ten goede te laten komen aan de inwoners door de afvalstoffenheffing met € 9 te laten stijgen in plaats van met € 14.

Avri heeft in 2021 een koers ingezet naar prijsstabiliteit en het verhogen van de opbrengsten. Een van de manieren waarop Avri dat realiseert, is door zich in de keten te verdiepen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er betere contracten met andere verwerkers zijn afgesloten. Zo is voor textiel met een andere verwerker een contract afgesloten. Deze verwerker hanteert een andere definitie van vervuiling. Waar de vorige verwerker handdoeken en dekbedden niet als textiel zag en dit automatisch tot vervuiling van een vracht leidde, is dat bij de nieuwe verwerker niet het geval. Hierdoor is de kwaliteit van het ingezamelde textiel verbeterd.

Tarieven voor papier en textiel gestegen
Door het online winkelen is het aanbod van oud papier en karton in het eerste halfjaar met 8% gestegen. De prijs van papier is door marktwerking bijna verdubbeld, van €40 naar €75 per ton. Door de lockdown moesten ook de kledingwinkels sluiten, met als gevolg dat er minder ingezameld textiel was in het eerste halfjaar. Door marktwerking en een beter contract voor textiel is het tarief gestegen van €0 naar €230 per ton.

Meer stabiliteit van tarieven nastreven
Hoewel het mooi is dat we betere contracten hebben afgesloten, blijft de afhankelijkheid van grondstofprijzen een instabiele factor. We werken daarom binnen de Regiodeal met andere partijen samen om bijvoorbeeld textiel zelf te sorteren om zo invloed uit te oefenen op de waarde van de grondstof. Zo zou het zelf gesorteerde textiel daarna regionaal verwerkt kunnen worden tot half- of eindfabrikaten met andere partijen in de regio. De beste kwaliteit textiel gaat naar de regionale kringloopwinkels. De volgende platformbijeenkomst, op 18 november, vertellen we raadleden meer over het initiatief om te komen tot een circulair textielsorteercentrum, genaamd CirTex.

Door deze succesvolle inspanningen en door verbetering van de markttarieven, verwachten we dat het weerstandsvermogen van Avri kan worden opgebouwd zoals dit ook in de tarieven afvalstoffenheffing is opgenomen.

Voorstel aan het AB: tarieven 2022 met € 5 verlagen ten opzichte van primaire begroting
De structurele doorwerking van de positieve resultaten zoals gepresenteerd in de bestuursrapportage 2021, zijn aanleiding voor het Dagelijks Bestuur om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de afvalstoffenheffing 2022 bij te stellen door het basistarief met € 5 minder te laten stijgen (geen € 311 maar € 306 per huishouden). De stijging van het basistarief ten opzichte van 2021 wordt dan 3% in plaats van de oorspronkelijke 5%. Hierdoor blijft Avri ruim onder de verwachte landelijke stijging van de afvalstoffenheffing.

Volledigheidshalve heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven dat het Algemeen Bestuur uiteraard ook kan afwijken van dit voorstel en de mogelijkheid heeft om de €5 niet in mindering te brengen op de afvalstoffenheffing, maar deze kan aanwenden om (extra) te sparen voor toekomstige risico’s of tegenvallers.

Tijdens een extra raadsinformatiebijeenkomst op 6 oktober jongstleden heeft Avri de raadsleden alvast geïnformeerd over deze voorgestelde begrotingswijziging voor 2022. De reden hiervan is dat de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van december (waarin over deze bijstelling van begroting en tarief wordt besloten) vanaf 7 oktober openbaar werden en we niet zouden willen dat raadsleden deze informatie uit de lokale of regionale media vernemen. Naast deze extra raadsinformatieavond worden deze onderwerpen ook geagendeerd, toegelicht en besproken op de (reguliere) platformbijeenkomst voor raadsleden van 18 november aanstaande.


Deel deze pagina opLinkedIn