U bevindt zich op: Home/ Over Avri / bestuur

Nieuws

Kadernota en Zienswijzenota

De acht gemeenten hebben hun zienswijzen gegeven op de Kadernota 2023 en de bijbehorende discussienotitie over het Nazorgfonds Stortplaats. Zij onderschrijven over het algemeen de inhoud van de kadernota 2023 en we lezen brede steun voor de ingezette lijn. Gemeenten wijzen echter ook op de mogelijke (financiële) risico’s en zien graag dat Avri focus aanbrengt en met een overzichtelijk plan komt (‘houtskoolschets’, zie elders in deze E-letter) waarin de ambities worden geordend in tijd, haalbaarheid en prioriteit.

De gemeenten waarderen het ondernemerschap van Avri, maar attenderen ons er op dat de rol van Avri als Gemeenschappelijke Regeling in beginsel verantwoordelijk is voor de vastgestelde taken. Wel zien de gemeenten de noodzaak van een koerswijziging voor Avri van lineaire afvalinzamelaar naar circulaire grondstoffenregisseur. Hierdoor verandert de rol en positie van Avri: de focus komt te liggen op het sluiten van grondstoffenketens, draagvlak bij en participatie door inwoners, partnerschap in de keten, efficiëntie en een data gestuurde bedrijfsvoering. 

De gemeenten hebben aangegeven graag betrokken te willen worden bij de veranderingen en ambities. We gaan daarom met de gemeenteraden in gesprek om met de gemeenten van gedachten te wisselen over de wijze waarop Avri kan bijdragen aan het behalen van de flinke maatschappelijke opgaven van duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatbeleid, waarvoor de gemeenten gesteld staan. Aan de hand van deze zogenaamde ‘houtskoolschets’-gesprekken kunnen we samen de definitieve koers voor Avri bepalen en beschrijven in ons strategisch koersplan.  

Nazorgfonds stortplaats 
Alle gemeenten hebben hun zienswijze gegeven op de discussienota nazorgfonds stortplaats. Gemeenten geven aan dat ze, met uitzondering van het slechtste scenario, de € 12 per huishouden per jaar risico-opslag tot 2034 voldoende achten om onder meer de mogelijke risico’s voor het nazorgfonds stortplaats te dekken. Zij achten de kans zeer klein dat het slechtste scenario realiteit zal worden. In de begroting is de huidige opslag van €12 in de afvalstoffenheffing gehandhaafd. 

Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 
De jaarstukken 2021 en de begroting 2023 liggen momenteel ter zienswijze bij de raden. Door de zienswijze hopen we tot gedragen besluitvorming te komen. De raden konden hun zienswijzen tot uiterlijk woensdag 22 juni 2022 aan ons kenbaar maken. Vervolgens worden deze zienswijzen door het Algemeen Bestuur betrokken bij de besluitvorming over de Jaarstukken en Begroting in hun vergadering op 7 juli aanstaande. 


Deel deze pagina opLinkedIn